: กิจการให้กู้เงิน ยินดีให้บริการ กำลังพลกองทัพเรือทุกท่าน โทร.53279,55251,55252 :
เพื่อเป็นการสงเคราะห์   สนับสนุน    ช่วยเหลือ สวัสดิการด้านการเงินให้แก่กำลังพลของ ทร. ที่ประสพปัญหาเดือดร้อน
หรือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ เช่นประสพภัยพิบัติ อุบัติเหตุ  ถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัย
มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นค่า   ใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร    หรือค่ารักษาพยาบาล        ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ
ไถ่ถอน จำนอง   หรือขายฝากบ้านหรือที่ดิน   ซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ชำระหนี้สิน  ค่าใช้จ่าย ในการประกอบ
อาชีพเสริม  ด้วยการจัดทำโครงการต่างๆเปิดให้กู้ยืมเงิน โดยให้ผ่อนชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย   ในอัตราที่ต่ำกว่า
สถาบันทางการเงินอื่นๆกำหนด  
 
โครงการกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน.....
โครงการกู้เงินเพื่อการศึกษา
โครงการกู้เงินสำหรับผู้ี่มีบุตรที่ต้องดูแลพิเศษ
โครงการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพเสริม
โครงการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
โครงการสวัสดิการบูรณาการ
หากข้าราชการและลูกจ้างท่านใด  ได้รับการแอบอ้างจากบุคคลอื่น  ว่าสามารถที่จะดำเนินการ  ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้ได้รับเงินเร็วกว่าปกต
ิ หรือเร็วกว่าผู้ขอกู้รายอื่น ซึ่งการกระทำถือว่าเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญา
ขอได้กรุณาแจ้งไปยังสำนักงานกิจการให้กู้เงิน โทร.53279 หรือติดต่อที่
น.อ.สุชาติ เปรมประเสริฐ (ผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน /ผอ.กสค.สก.ทร. โทร.53278)
น.ท.หญิงพรพรหม แจ้งวิถี (รองผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน และ หัวหน้าธุรการ / หัวหน้าสังคมสงเคราะห์ กสค.สก.ทร. โทร..55251)
ทั้งนี้ สำนักงาน ฯ จะปกปิดชื่อผู้แจ้งไว้เป็นความลับ
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

:: ธนาคารออมสินขอประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ในสังกัด
:: ธนาคานออมสินขอแจ้งรายชื่อข้าราชการผู้กู้ที่ขอความอนุเคราะห์กองทัพเรือตรวจสอบสถานะ
:: การปรับข้อความคุณสมบัติของผู้กู้ โครงการเงินกู้เพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรสซึ่งเจ็บป่วย
:: แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร
   ของกองทัพเรือ

:: แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อโครงการกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากร.
   ของกองทัพเรือ

:: ประกาศคณะกรรมการบริหารสวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อดูแล บิดา มารดา
   หรือ คู่สมรสซึ่งเจ็บป่วย (เพิ่มเติม)
 
:: ประกาศกิจการให้กู้เงินฯ เรื่อง    การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้มีบุตรที่ต้องดูแลพิเศษ
:: ประกาศกิจการให้กู้เงินฯ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต
:: ประกาศกิจการให้กู้เงินฯ เรื่อง โครงการกู้เงินเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรสซึ่งเจ็บป่วย
:: กิจการปลดหนี้สิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. กำหนดจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
   แก้ไขหนี้สิน " เพื่อให้ความรู้แก่กำลังพลในวันพุธที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๓๐ ณ ห้องพิไชยญาติ
   นันทอุทยานสโมสร
:: ประกาศกิจการให้กู้เงิน เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
:: ตารางผ่อนชำระประกอบอาชีพเสริม ๖๐ เดือน
:: ข่าวแก้ไขระเบียบกิจการกู้เงิน
:: ข่าวผู้ค้ำประกันเงินกู้ใช้ผู้ค้ำประกัน ๒ คน
:: ข่าวโครงการกู้เพื่อการศึกษา

 

พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ หน.คณะ ฝสช.ประจำผู้บังคับบัญชา
ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร.
เป็นประธานในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การให้การสงเคราะห์ด้านการเงิน ทร
และการจัดทำบัญชีในครัวเรือน "เพื่อปลูกฝังทัศนคติให้กำลังพ
ลใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์ บก.นรข.
จังหวัดนครพนม เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๐
น.อ.สุชาติ เปรมประเสริฐ ผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน ทร .
เป็นประธานการประชุมภายในกิจการให้กู้เงิน ทร.
ณ ห้องประชุม สก.ทร. เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕
น.อ.ธวัชชัย สิงห์สาย หัวหน้าสำนักงานบริหารร่วมเดินทางกับ
กิจการปลดหนี้สิน และกิจการให้กู้เงินสวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร.
พร้อมเจ้าหน้าที่ไป ให้บริการและรับคำขอกู้เงิน ในพื้นที่ภาคเหนือ
จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ - ๑ ธ.ค .๕๙
(บก.นรข.เขตเชียงราย)
สถานที่ทำการ : กรมสวัสดิการทหารเรือ (ชั้น 2)
เลขที่ 2/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
ติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ
โทร. 02 - 4753279 หรือ ภายใน ทร.53279