: กิจการให้กู้เงิน ยินดีให้บริการ กำลังพลกองทัพเรือทุกท่าน โทร.53279,55251,55252 :
เพื่อเป็นการสงเคราะห์   สนับสนุน    ช่วยเหลือ สวัสดิการด้านการเงินให้แก่กำลังพลของ ทร. ที่ประสพปัญหาเดือดร้อน
หรือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ เช่นประสพภัยพิบัติ อุบัติเหตุ  ถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัย
มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นค่า   ใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร    หรือค่ารักษาพยาบาล        ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ
ไถ่ถอน จำนอง   หรือขายฝากบ้านหรือที่ดิน   ซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ชำระหนี้สิน  ค่าใช้จ่าย ในการประกอบ
อาชีพเสริม  ด้วยการจัดทำโครงการต่างๆเปิดให้กู้ยืมเงิน โดยให้ผ่อนชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย   ในอัตราที่ต่ำกว่า
สถาบันทางการเงินอื่นๆกำหนด  
 
โครงการกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน.....
โครงการกู้เงินเพื่อการศึกษา
โครงการกู้เงินสำหรับผู้ี่มีบุตรที่ต้องดูแลพิเศษ
โครงการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพเสริม
โครงการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
โครงการสวัสดิการบูรณาการ
หากข้าราชการและลูกจ้างท่านใด  ได้รับการแอบอ้างจากบุคคลอื่น  ว่าสามารถที่จะดำเนินการ  ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้ได้รับเงินเร็วกว่าปกต
ิ หรือเร็วกว่าผู้ขอกู้รายอื่น ซึ่งการกระทำถือว่าเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญา
ขอได้กรุณาแจ้งไปยังสำนักงานกิจการให้กู้เงิน โทร.53279 หรือติดต่อที่
น.อ.วิทยา สิริบุญโรจน์ (ผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน /ผอ.กสค.สก.ทร. โทร.53278)
น.ท.หญิงพรพรหม แจ้งวิถี (รองผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน และ หัวหน้าธุรการ / หัวหน้าสังคมสงเคราะห์ กสค.สก.ทร. โทร..55251)
ทั้งนี้ สำนักงาน ฯ จะปกปิดชื่อผู้แจ้งไว้เป็นความลับ
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
สถานที่ทำการ : กรมสวัสดิการทหารเรือ (ชั้น 2)
เลขที่ 2/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
ติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ
โทร. 02 - 4753279 หรือ ภายใน ทร.53279

 

น.อ.รักศักดิ์ ศักดิกร ผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. พร้อมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการและรับคำขอกู้เงินในพื้นที่ภาคเหนือ จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ ม.ค.๕๘

น.อ.รักศักดิ์ ศักดิกร ผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. พร้อมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการและรับคำขอกู้เงินในพื้นที่ภาคตะวันออก (สัตหีบ)
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ก.พ.๕๘ (หอประชุม กฝร. ๑๐ ก.พ.๕๘ )

น.อ.รักศักดิ์ ศักดิกร ผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. พร้อมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการและรับคำขอกู้เงินในพื้นที่ภาคตะวันออก (สัตหีบ)
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ก.พ.๕๘ (หอประชุม นย. ๑๑ ก.พ.๕๘)
น.อ.รักศักดิ์ ศักดิกร ผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. พร้อมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการและรับคำขอกู้เงินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ ก.พ.๕๘
น.อ.รักศักดิ์ ศักดิกร ผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. พร้อมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการและรับคำขอกู้เงินในพื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา และ จ.พังงา
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มี.ค.๕๘ (ทรภ.๒) ๑๐ มี.ค.๕๘

น.อ.รักศักดิ์ ศักดิกร ผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. พร้อมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการและรับคำขอกู้เงินในพื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา และ จ.พังงา
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มี.ค.๕๘ (ทรภ.๓) ๑๒ มี.ค.๕๘