: กิจการให้กู้เงิน ยินดีให้บริการ กำลังพลกองทัพเรือทุกท่าน โทร.53279,55251,55252 :
เพื่อเป็นการสงเคราะห์   สนับสนุน    ช่วยเหลือ สวัสดิการด้านการเงินให้แก่กำลังพลของ ทร. ที่ประสพปัญหาเดือดร้อน
หรือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ เช่นประสพภัยพิบัติ อุบัติเหตุ  ถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัย
มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นค่า   ใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร    หรือค่ารักษาพยาบาล        ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ
ไถ่ถอน จำนอง   หรือขายฝากบ้านหรือที่ดิน   ซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ชำระหนี้สิน  ค่าใช้จ่าย ในการประกอบ
อาชีพเสริม  ด้วยการจัดทำโครงการต่างๆเปิดให้กู้ยืมเงิน โดยให้ผ่อนชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย   ในอัตราที่ต่ำกว่า
สถาบันทางการเงินอื่นๆกำหนด  
 
โครงการกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน.....
โครงการกู้เงินเพื่อการศึกษา
โครงการกู้เงินสำหรับผู้ี่มีบุตรที่ต้องดูแลพิเศษ
โครงการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพเสริม
โครงการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
โครงการสวัสดิการบูรณาการ
กิจกรรมกู้เงินสัญจร จ.นครพนม กิจกรรมกู้เงินสัญจร จ.เชียงราย กิจกรรมกู้เงินสัญจร จ.จันทบุรี
หากข้าราชการและลูกจ้างท่านใด  ได้รับการแอบอ้างจากบุคคลอื่น  ว่าสามารถที่จะดำเนินการ  ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้ได้รับเงินเร็วกว่าปกต
ิ หรือเร็วกว่าผู้ขอกู้รายอื่น ซึ่งการกระทำถือว่าเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญา
ขอได้กรุณาแจ้งไปยังสำนักงานกิจการให้กู้เงิน โทร.53279 หรือติดต่อที่
น.อ.รักศักดิ์ ศักดิกร (ผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน /ผอ.กสค.สก.ทร. โทร.53278)
น.ท.หญิงพรพรหม แจ้งวิถี (รองผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน และ หัวหน้าธุรการ / หัวหน้าสังคมสงเคราะห์ กสค.สก.ทร. โทร..55251)
ทั้งนี้ สำนักงาน ฯ จะปกปิดชื่อผู้แจ้งไว้เป็นความลับ
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
สถานที่ทำการ : กรมสวัสดิการทหารเรือ (ชั้น 2)
เลขที่ 2/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
ติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ
โทร. 02 - 4753279 หรือ ภายใน ทร.53279
:: รายชื่อผู้ที่จะได้รับเงินกู้บรรเทาความเดือนร้อนภายในเดือน ต.ค.๕๗
::
โครงการกู้เงินเพื่อการศึกษารับเงินภายใน ๗ วัน และ โครงการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อประกอบอาชีพเสิรม
:: ตารางผ่อนชำระประกอบอาชีพเสริม ๖๐ เดือน
:: ข่าวแก้ไขระเบียบกิจการกู้เงิน
:: ข่าวผู้ค้ำประกันเงินกู้ใช้ผู้ค้ำประกัน ๒ คน
:: ข่าวโครงการกู้เพื่อการศึกษา

 

พล.ร.อ.บรรจบ ปรีชา ประธานกรรมการกิจการให้กู้เงิน และ ผทค.พิเศษ ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานกิจการให้กู้เงิน ณ อาคาร บก.สก.ทร. ชั้น ๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑ ก.ย.๕๗
ประธานกรรมการกิจการให้กู้และ ผทค.พิเศษ ทร. ได้อนุมัติหลักการให้ปรับปรุงซ่อมทำสำนักงานกิจการให้กู้เงิน ในวงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ไว้สำหรับให้บริการแก่ กำลังพล ของ ทร. ที่มาขอกู้เงิน
โครงการกู้เงินเพื่อการศึกษา เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการสังกัด ทร. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
๑.๕ ต่อปี ผ่อนชำระ ๑๒ งวด และจะได้รับเงินภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นเอกสารกู้


โครงการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ เพื่อประกอบอาชีพเสริมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ลดต้นทุกเดือน ส่งเสริมให้กำลังพลมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และสอดคล้องตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน