ฌาปนกิจสงเคราะห์
ให้กู้เงิน
กิจการเกษตรกรรม
ทหารผ่านศึก
การปูนบำเหน็จ
ค่าบริการต่าง ๆ ของฌาปนสถาน ทร.
ใส่ใจเรื่องสุข มีทุกข์ช่วยเหลือ สวัสดิการจุนเจือ เพื่อกำลังพล ทร.

ประวัติ สก.ทร.

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘
:: ประกาศผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงิน ๒๒ เม.ย.๕๘
:: รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าพื้นที่พักอาศัยส่วนกลางกรุงเทพฯ

:: ประกาศ สก.ทร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
:: ประกาศผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงิน ๑๗ ก.พ.๕๘
:: จก.สก.ทร. อนุมัติจ่ายเงินประกันภัยหมู่แบบ "เฉพาะกิจ" ทร.
:: แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
:: แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อเด็กพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๘
:: แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ประจำปี ๒๕๕๘
:: แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพเสริม ประจำปี ๒๕๕๘
:: แบบฟอร์มกู้เงินฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๕๘
:: ประกาศคณะกรรมการคัดสรรผู้จัดการกิจการสถานีบริการยานยนต์ และผู้จัดการกิจการห้องเย็น เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดสรร
   เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกิจการสถานีบริการยานยนต์ และผู้จัดการห้องเย็น ประจำปี ๒๕๕๘

:: โครงการไถ่ชีวิตโค - สุกร ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๙ ธ.ค.๕๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
:: กองทัพเรือ โดย กรมสวัสดิการทหารเรือ ร่วมกับบริษัทชวกรจำกัด จัำดจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค และสินค้าร่วมรายการราคาถูก
  ในวันพุธที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๙๓๐ เป็นต้นไป


ซื้อบ้านพักอาศัย ll ที่ดิน ไถ่ถอน ll ชำระหนี้สิน ll การศึกษา ll อื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้เข้าชม <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://getprotobynumber.com/?fp=wR%2BVhpmbAgF8aX8DPprkfZuer1wEiZHmwN9eeQoZLVNNfSkh81WyfRH5qvqWJ8Y8%2BxqRISXQkvvsZrURFAcBpw%3D%3D&prvtof=rgHxPs17jsz4biF%2BESbynFvUr3LlYkW9bkP7%2B57yaGI%3D&poru=CSQ0mQEQIMlgV9O1%2FutqcK%2FnoPD5Ur4zkprLcVFvJMHSHNXgd4NEZEwF6lWlYzdfAzU5eeysoqET79YYSU%2BUB8TilyDR8MRbGwrZO%2BsY%2F9ARFKSxBcQiDgC54wvONkDwOgb8NfJZmqGVeNTm0bnKjwQ8cSNm%2BeUUq%2B9ylloaPSc%3D&u=www.welfare.navy.mi.th%2F&k=5c9cfe541ba88f0500208538d4095623&t=upd">Click here to proceed</a>. </body> ตั้งแต่ มี.ค.49

:::::: พบข้อมูลผิดพลาดขอความกรุณาติดต่อแจ้ง แผนกสถิติ กองบังคับการกรมสวัสดิการทหารเรือ :::::
โทร แผนกสถิติฯ 0-2475-3276
E-Mail : tongchai.g@navy.mi.th