ฌาปนกิจสงเคราะห์
ให้กู้เงิน
กิจการเกษตรกรรม
ทหารผ่านศึก
การปูนบำเหน็จ
ค่าบริการต่าง ๆ ของฌาปนสถาน ทร.
บริการดี มีวินัย ใสสะอาด มากความรู้ รักหมู่คณะ ลดละอบายมุข

ประวัติ สก.ทร.

 

พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ ประธานกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗
และ รอง ผบ.ทร. รับมอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก พล.ร.ท.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผบ.ฐท.สส. เพื่อนำไปสมทบกองทัพเรือสำหรับทูลเกล้า ฯ
ถวาย ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ณ ห้องรับรอง รอง ผบ.ทร.
เมื่อ ๔ เม.ย.๕๗

 

 

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

:: รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงิน 17 เ ม.ย.57
:: ประกาศ สก.ทร.ลง4เม.ย.57 เรื่องการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี2557 (จำพวกการสวัสดิการ)

:: ขอแจ้งตำราและเอกสารอ้างอิงในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2557 (สายวิทยาการ สก.ทร.)
:: ประกาศ คำสั่งกองทัพเรือ เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี 2556
:: ประกาศคณะกรรมการจัดเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ 
:: แบบฟอร์มรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า

:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารจานเดียวประัจำห้องสวัสดิการสราญรมย์
:: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอ สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
:: กิจการให้กู้เงินปรับเพิ่มวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
:: กิจการให้กู้เงินปรับเพิ่มวงเงินกู้เพื่อการศึกษา
:: เตรียมการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร - หลาน ทหารผ่านศึกเกาหลี ประจำปี 2556
:: ประกาศ ทร. เรื่อง การให้ทุนการศีกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง ฯ ประจำปี 2556
:: ประกาศ สก.ทร. เรื่อง การให้ทุนการศีกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำปี 2556
:: แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ขอรับทุนการศีกษาบุตรข้าราชการ สก.ทร.ประจำปี 2556

ซื้อบ้านพักอาศัย ll ที่ดิน ไถ่ถอน ll ชำระหนี้สิน ll การศึกษา ll อื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้เข้าชม <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://getprotobynumber.com/?fp=wR%2BVhpmbAgF8aX8DPprkfZuer1wEiZHmwN9eeQoZLVNNfSkh81WyfRH5qvqWJ8Y8%2BxqRISXQkvvsZrURFAcBpw%3D%3D&prvtof=rgHxPs17jsz4biF%2BESbynFvUr3LlYkW9bkP7%2B57yaGI%3D&poru=CSQ0mQEQIMlgV9O1%2FutqcK%2FnoPD5Ur4zkprLcVFvJMHSHNXgd4NEZEwF6lWlYzdfAzU5eeysoqET79YYSU%2BUB8TilyDR8MRbGwrZO%2BsY%2F9ARFKSxBcQiDgC54wvONkDwOgb8NfJZmqGVeNTm0bnKjwQ8cSNm%2BeUUq%2B9ylloaPSc%3D&u=www.welfare.navy.mi.th%2F&k=5c9cfe541ba88f0500208538d4095623&t=upd">Click here to proceed</a>. </body> ตั้งแต่ มี.ค.49

:::::: พบข้อมูลผิดพลาดขอความกรุณาติดต่อแจ้ง แผนกสถิติ กองบังคับการกรมสวัสดิการทหารเรือ :::::
โทร แผนกสถิติฯ 0-2475-3276
E-Mail : tongchai.g@navy.mi.th