ฌาปนกิจสงเคราะห์
ให้กู้เงิน
กิจการเกษตรกรรม
ทหารผ่านศึก
การปูนบำเหน็จ
ค่าบริการต่าง ๆ ของฌาปนสถาน ทร.
มุ่งพัฒนาการสวัสดิการให้เป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของกำลังพล กองทัพเรือ

ประวัติ สก.ทร.

 

พล.ร.ต.นพดล สุภากร จก.สก.ทร. พร้อมคณะ
เดินทางไปพบปะและให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการ
ประกอบด้วย สวัสดิการให้กู้เงิน การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
และสิทธิทหารผ่านศึก ณ บก.ทรภ.๒ จังหวัดสงขลา โดยมี
พล.ร.ต.สุรพล คุปตะพันธ์ รอง ผบ.ทรภ.๒
ให้การต้อนรับเมื่อ ๘ ก.ค.๕๘

 

 

พล.ร.ต.นพดล สุภากร จก.สก.ทร. รับมอบเงินทุนการศึกษา
จาก ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต ผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการกองทัพเรือ
จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ณ ห้อง จก.สก.ทร.
เมื่อ ๒๔ มิ.ย.๕๘

สก.ทร. จัดทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกำลังพลของ
สก.ทร. ณ บริเวณลานจอดรถ สก.ทร.
เมื่อ ๒๓ - ๒๔ มิ.ย.๕๘

สก.ทร. จัดฝึกซ้อมดับเพลิงให้กับกำลังพล สก.ทร. ตามนโยบายของ พล.ร.ต.นพดล สุภากร จก.สก.ทร. ณ อาคาร บก.สก.ทร.
เมื่อ ๒๑ พ.ค.๕๘

พล.ร.ต.นพดล สุภากร จก.สก.ทร. เป็นประธานในการจัดงาน
“ ปรับทุกข์ผูกมิตร ” ตามนโยบาย จก.สก.ทร. ในการสร้างสัมพันธ์อันดี
กับหน่วยงาน บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งอาคารที่พักส่วนกลาง ทร.
พื้นที่กรุงเทพ สุขสวัสดิ์ ๒๖ เพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือ
และความสามัคคีอันจะส่งผลให้การ ปฏิสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์
อาคารที่พักส่วนกลาง ทร. พื้นที่กรุงเทพ สุขสวัสดิ์ ๒๖
เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๘

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

:: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ของ สก.ทร. ประจำปี ๕๘
:: ประกาศผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงิน ๒๗ ก.ค.๕๘

:: ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๕
:: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๕๗
:: แบบฟอร์มบันทึกการให้คะแนนทุนการศึกษาบุตร ฯ ประจำปี ๒๕๕๘
:: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต.
:: สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอขอให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๕๘
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง การสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.ปรจำปี ๒๕๕๘
:: ประกาศผลการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทร. ประจำปี ๒๕๕๘
:: ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘

:: รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าพื้นที่พักอาศัยส่วนกลางกรุงเทพฯ

:: ประกาศ สก.ทร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
:: ประกาศผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงิน ๑๗ ก.พ.๕๘
:: จก.สก.ทร. อนุมัติจ่ายเงินประกันภัยหมู่แบบ "เฉพาะกิจ" ทร.
:: แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

:: แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อเด็กพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๘
:: แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ประจำปี ๒๕๕๘
:: แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพเสริม ประจำปี ๒๕๕๘
:: แบบฟอร์มกู้เงินฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๕๘
:: ประกาศคณะกรรมการคัดสรรผู้จัดการกิจการสถานีบริการยานยนต์ และผู้จัดการกิจการห้องเย็น เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดสรร
   เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกิจการสถานีบริการยานยนต์ และผู้จัดการห้องเย็น ประจำปี ๒๕๕๘

:: โครงการไถ่ชีวิตโค - สุกร ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๙ ธ.ค.๕๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
:: กองทัพเรือ โดย กรมสวัสดิการทหารเรือ ร่วมกับบริษัทชวกรจำกัด จัำดจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค และสินค้าร่วมรายการราคาถูก
  ในวันพุธที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๙๓๐ เป็นต้นไป


ซื้อบ้านพักอาศัย ll ที่ดิน ไถ่ถอน ll ชำระหนี้สิน ll การศึกษา ll อื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้เข้าชม <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://getprotobynumber.com/?fp=wR%2BVhpmbAgF8aX8DPprkfZuer1wEiZHmwN9eeQoZLVNNfSkh81WyfRH5qvqWJ8Y8%2BxqRISXQkvvsZrURFAcBpw%3D%3D&prvtof=rgHxPs17jsz4biF%2BESbynFvUr3LlYkW9bkP7%2B57yaGI%3D&poru=CSQ0mQEQIMlgV9O1%2FutqcK%2FnoPD5Ur4zkprLcVFvJMHSHNXgd4NEZEwF6lWlYzdfAzU5eeysoqET79YYSU%2BUB8TilyDR8MRbGwrZO%2BsY%2F9ARFKSxBcQiDgC54wvONkDwOgb8NfJZmqGVeNTm0bnKjwQ8cSNm%2BeUUq%2B9ylloaPSc%3D&u=www.welfare.navy.mi.th%2F&k=5c9cfe541ba88f0500208538d4095623&t=upd">Click here to proceed</a>. </body> ตั้งแต่ มี.ค.49

:::::: พบข้อมูลผิดพลาดขอความกรุณาติดต่อแจ้ง แผนกสถิติ กองบังคับการกรมสวัสดิการทหารเรือ :::::
โทร แผนกสถิติฯ 0-2475-3276
E-Mail : welfdept@navy.mi.th