ฌาปนกิจสงเคราะห์
ให้กู้เงิน
กิจการเกษตรกรรม
ทหารผ่านศึก
การปูนบำเหน็จ
ค่าบริการต่าง ๆ ของฌาปนสถาน ทร.
บริการดี มีวินัย ใสสะอาด มากความรู้ รักหมู่คณะ ลดละอบายมุข

ประวัติ สก.ทร.

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

:: รายชื่อผู้ที่จะได้รับเงินกู้บรรเทาความเดือนร้อนภายในเดือน ต.ค.57
:: ประกาศผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจกาให้กู้เงิน 30 ก.ย.57
:: ประธานกรรมการกิจการให้กู้เงินและ ผทค.พิเศษ ทร.ได้กรุณาอนุมัติหลักการให้ปรับปรุงซ่อมทำสำนักกิจการให้กู้เงิ
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่องสอบราคา
:: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (รอบตัดสิน)

:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ๒๕๕๗
:: ประกาศผลการสอบพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

:: ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน
    สังกัดกองทัพเรือ

:: แบบฟอร์มบันทึกคะแนนทุนการศึกษา ทร. ประจำปี ๒๕๕๗
:: รายชื่อผู้ได้รับทุการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทร. ประจำปี ๒๕๕๖
:: คณะกรรมการจัดเข้าพักอาศัย ทร. จะดำาเนินการ จับสลากเลือกพื้นที่พักอาศัย ส่วนกลาง พื้นที่กรุงเทพฯ    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิจับฉลาก

:: ประกาศ สก.ทร. เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างกิจการการฌาปณกิจสงเคราะห์แห่งราชนาว

:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

:: โครงการกู้ิเงินเพื่อการศึกษา รับเงินภายใน 7 วัน
:: โครงการกู้เงินเพื่อการประกอบอาชีพเสริม
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง การสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศ เป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗
:: ข่าว สก.ทร. แจ้งให้ตรวจสอบรายชื่อและคะแนนเพิ่มสอบเลื่อนฐานะ ของนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗
:: รายชื่อและคะแนนเพิ่มผู้สมัครสอบในตำแหน่ง จำพวกการสวัสดิการ (สก.ทร.สอบ)
:: รายชื่อและคะแนนเพิ่มผู้สอบในตำแหน่ง จำพวกฝ่ายอำนวยการ (สก.ทร.สอบ)
:: แบบฟอร์มบันทึกคะแนนทุนการศึกษา สก.ทร.ประจำปี ๒๕๕๗
:: ประกาศ สก.ทร. ลง ๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทร.ประจำปี ๒๕๕๗
:: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทร.ประจำปี ๒๕๕๖

:: โ ครงการไถ่ชีวิตโค - สุกร ครั้งที่ ๒
:: ประกาศ สก.ทร.ลง4เม.ย.57 เรื่องการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี2557 (จำพวกการสวัสดิการ)
:: ขอแจ้งตำราและเอกสารอ้างอิงในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2557 (สายวิทยาการ สก.ทร.)
:: ประกาศ คำสั่งกองทัพเรือ เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี 2556
:: ประกาศคณะกรรมการจัดเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ 
:: แบบฟอร์มรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารจานเดียวประัจำห้องสวัสดิการสราญรมย์
:: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอ สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
:: กิจการให้กู้เงินปรับเพิ่มวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
:: กิจการให้กู้เงินปรับเพิ่มวงเงินกู้เพื่อการศึกษา
:: เตรียมการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร - หลาน ทหารผ่านศึกเกาหลี ประจำปี 2556

ซื้อบ้านพักอาศัย ll ที่ดิน ไถ่ถอน ll ชำระหนี้สิน ll การศึกษา ll อื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้เข้าชม <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://getprotobynumber.com/?fp=wR%2BVhpmbAgF8aX8DPprkfZuer1wEiZHmwN9eeQoZLVNNfSkh81WyfRH5qvqWJ8Y8%2BxqRISXQkvvsZrURFAcBpw%3D%3D&prvtof=rgHxPs17jsz4biF%2BESbynFvUr3LlYkW9bkP7%2B57yaGI%3D&poru=CSQ0mQEQIMlgV9O1%2FutqcK%2FnoPD5Ur4zkprLcVFvJMHSHNXgd4NEZEwF6lWlYzdfAzU5eeysoqET79YYSU%2BUB8TilyDR8MRbGwrZO%2BsY%2F9ARFKSxBcQiDgC54wvONkDwOgb8NfJZmqGVeNTm0bnKjwQ8cSNm%2BeUUq%2B9ylloaPSc%3D&u=www.welfare.navy.mi.th%2F&k=5c9cfe541ba88f0500208538d4095623&t=upd">Click here to proceed</a>. </body> ตั้งแต่ มี.ค.49

:::::: พบข้อมูลผิดพลาดขอความกรุณาติดต่อแจ้ง แผนกสถิติ กองบังคับการกรมสวัสดิการทหารเรือ :::::
โทร แผนกสถิติฯ 0-2475-3276
E-Mail : tongchai.g@navy.mi.th