ฌาปนกิจสงเคราะห์
ให้กู้เงิน
กิจการเกษตรกรรม
ทหารผ่านศึก
การปูนบำเหน็จ
ค่าบริการต่าง ๆ ของฌาปนสถาน ทร.
มุ่งพัฒนาการสวัสดิการให้เป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของกำลังพล กองทัพเรือ

ประวัติ สก.ทร.

น.อ.ธวัชชัย สิงห์สาย รอง จก.สก.ทร.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์เกษตรกรรมโยทะกา
เมื่อ วันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙
น.อ.ธวัชชัย สิงห์สาย รอง จก.สก.ทร.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์เกษตรกรรมบางพระ
เมื่อ วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๙
พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.สก.ทร. และข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารเรือ
ร่วมสวดพระธรรม ๗ บท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๙๐๙ น.
น.อ.ธวัชชัย สิงห์สาย รอง จก.สก.ทร.
เป็นผู้แทน จก.สก.ทร.ในพิธีลงนามต่อสัญญาประกันภัยหมู่
แบบเฉพาะกิจ กองทัพเรือกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
ณ ห้องรับรอง สก.ทร. เมื่อ ๒๙ ก.ย.๕๙

พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.สก.ทร.
เป็นประธานในพิธีการอำลาอายุชีวิตราชการ แก่ผู้ครบเกษียณ
อายุประจำปีงบประมาณ ๕๙ และผู้ขอลาออก
จากข้าราชการตามโครงการ เกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนดของ กห.ประจำปี ๖๐
เมื่อ ๒๒ ก.ย.๕๙
พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.สก.ทร.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมศุนย์เกษตรกรรมทหารเรือป้อมพระจุลฯ
และแหลมฟ้าฝ่า จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๙ ก.ย.๕๙
ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทร. ร่วมเข้าเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ซสอ.)และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) ดูรายละเอียดได้ที่

:: คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงิน ๓๐ ก.ย.๕๙ (เพิ่มเติม)
:: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงินกรณีพิเศษ ๓๐ ก.ย.๕๙ (เพิ่มเติม)
:: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงิน ๓๐ ก.ย.๕
:: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงินกรณีพิเศษ ๓๐ ก.ย.๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ชมเชยทหารกองประจำการ
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม)
:: การจองสิทธิเข้าพักอาศัยภายในอาคารที่พักอาศัยประเภทเช่า กองทัพเรือ พื้นที่ ซอยแบริ่ง (สุขุมวิท ๑๐๗)
:: ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(เพิ่มเติม)
:: สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี เรื่อง ให้ทุนการศึกษาบุตร-หลาน ทหารผ่านศึกเกาหลี ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
:: กำหนดการพิธีไถ่ชีวิตโค เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
:: สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)
:: กรมธนารักษ์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุโครงการบ้านเอื้ออาทรรัฐเอื้อราษฎร์
:: ประกาศกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างกิจการฌาปณกิจฯ
:: โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า บริเวณ ซอยสุขุมวิท ๑๐๗ (ซอยแบริ่ง) จว.สมุทรปราการ
:: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๕๘
:: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ของ สก.ทร. ประจำปี ๕๘
:: ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๕
:: แบบฟอร์มบันทึกการให้คะแนนทุนการศึกษาบุตร ฯ ประจำปี ๒๕๕๘

 
ซื้อบ้านพักอาศัย ll ที่ดิน ไถ่ถอน ll ชำระหนี้สิน ll การศึกษา ll อื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้เข้าชม <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://getprotobynumber.com/?fp=wR%2BVhpmbAgF8aX8DPprkfZuer1wEiZHmwN9eeQoZLVNNfSkh81WyfRH5qvqWJ8Y8%2BxqRISXQkvvsZrURFAcBpw%3D%3D&prvtof=rgHxPs17jsz4biF%2BESbynFvUr3LlYkW9bkP7%2B57yaGI%3D&poru=CSQ0mQEQIMlgV9O1%2FutqcK%2FnoPD5Ur4zkprLcVFvJMHSHNXgd4NEZEwF6lWlYzdfAzU5eeysoqET79YYSU%2BUB8TilyDR8MRbGwrZO%2BsY%2F9ARFKSxBcQiDgC54wvONkDwOgb8NfJZmqGVeNTm0bnKjwQ8cSNm%2BeUUq%2B9ylloaPSc%3D&u=www.welfare.navy.mi.th%2F&k=5c9cfe541ba88f0500208538d4095623&t=upd">Click here to proceed</a>. </body> ตั้งแต่ มี.ค.49

:::::: พบข้อมูลผิดพลาดขอความกรุณาติดต่อแจ้ง แผนกสถิติ กองบังคับการกรมสวัสดิการทหารเรือ :::::
โทร แผนกสถิติฯ 0-2475-3276
E-Mail : welfdept@navy.mi.th