ฌาปนกิจสงเคราะห์
ให้กู้เงิน
กิจการเกษตรกรรม
ทหารผ่านศึก
การปูนบำเหน็จ
ค่าบริการต่าง ๆ ของฌาปนสถาน ทร.
มุ่งพัฒนาการสวัสดิการให้เป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของกำลังพล กองทัพเรือ

ประวัติ สก.ทร.

พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.สก.ทร.
เป็นประธานในพิธีประดับยศ นายทหารสัญญาบัตร ในสังกัด สก.ทร.
ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง
สก.ทร. เมื่อ ๒๐ พ.ย.๕๘

พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.สก.ทร.
และข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
แถวรับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ บริเวณหน้า
บก.สก.ทร. เมื่อ ๒๐ พ.ย.๕๘

พล.ร.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรม ผช.ผบ.ทร.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง
กองทัพเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ นันทอุทยานสโมสร
เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๘

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

:: ประกาศผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงิน ๑๙ พ.ย.๕๘
:: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๕๘
:: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ของ สก.ทร. ประจำปี ๕๘
:: ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๕
:: แบบฟอร์มบันทึกการให้คะแนนทุนการศึกษาบุตร ฯ ประจำปี ๒๕๕๘
:: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต.
:: สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอขอให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๕๘
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง การสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.ปรจำปี ๒๕๕๘
:: ประกาศผลการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทร. ประจำปี ๒๕๕๘
:: ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘

:: รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าพื้นที่พักอาศัยส่วนกลางกรุงเทพฯ

:: ประกาศ สก.ทร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
:: ประกาศผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงิน ๑๗ ก.พ.๕๘
:: จก.สก.ทร. อนุมัติจ่ายเงินประกันภัยหมู่แบบ "เฉพาะกิจ" ทร.
:: แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

:: แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อเด็กพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๘
:: แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ประจำปี ๒๕๕๘
:: แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพเสริม ประจำปี ๒๕๕๘
:: แบบฟอร์มกู้เงินฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๕๘
:: ประกาศคณะกรรมการคัดสรรผู้จัดการกิจการสถานีบริการยานยนต์ และผู้จัดการกิจการห้องเย็น เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดสรร
   เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกิจการสถานีบริการยานยนต์ และผู้จัดการห้องเย็น ประจำปี ๒๕๕๘

:: โครงการไถ่ชีวิตโค - สุกร ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๙ ธ.ค.๕๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
:: กองทัพเรือ โดย กรมสวัสดิการทหารเรือ ร่วมกับบริษัทชวกรจำกัด จัำดจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค และสินค้าร่วมรายการราคาถูก
  ในวันพุธที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๙๓๐ เป็นต้นไป


ซื้อบ้านพักอาศัย ll ที่ดิน ไถ่ถอน ll ชำระหนี้สิน ll การศึกษา ll อื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้เข้าชม <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://getprotobynumber.com/?fp=wR%2BVhpmbAgF8aX8DPprkfZuer1wEiZHmwN9eeQoZLVNNfSkh81WyfRH5qvqWJ8Y8%2BxqRISXQkvvsZrURFAcBpw%3D%3D&prvtof=rgHxPs17jsz4biF%2BESbynFvUr3LlYkW9bkP7%2B57yaGI%3D&poru=CSQ0mQEQIMlgV9O1%2FutqcK%2FnoPD5Ur4zkprLcVFvJMHSHNXgd4NEZEwF6lWlYzdfAzU5eeysoqET79YYSU%2BUB8TilyDR8MRbGwrZO%2BsY%2F9ARFKSxBcQiDgC54wvONkDwOgb8NfJZmqGVeNTm0bnKjwQ8cSNm%2BeUUq%2B9ylloaPSc%3D&u=www.welfare.navy.mi.th%2F&k=5c9cfe541ba88f0500208538d4095623&t=upd">Click here to proceed</a>. </body> ตั้งแต่ มี.ค.49

:::::: พบข้อมูลผิดพลาดขอความกรุณาติดต่อแจ้ง แผนกสถิติ กองบังคับการกรมสวัสดิการทหารเรือ :::::
โทร แผนกสถิติฯ 0-2475-3276
E-Mail : welfdept@navy.mi.th