:: ขั้นตอนการดำเนินการจัดการศพ ::
 • แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองภายใน 24 ชม. และขอใบมรณะบัตร
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสถาน ฯ เพื่อจองสถานที่และจัดการศพ
 • ติดต่อประสานงานการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี (หากเป็นสมาชิก ฯ )
 • จัดหาหีบศพ และดอกไม้หน้าศพ รวมทั้งอื่น ๆ ที่ต้องการ
 • จัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระ และนิมนต์พระสวดในพิธี
 • จัดหาอาหารและเครื่องดื่มเลื้ยงแขกที่มาร่วมงานศพ
 • แจ้งกำหนดวันเวลาสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
 • แจ้งจำนวนผู้มาร่วมพิธีฌาปนกิจศพ เพื่อเตรียมสถานที่และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ดอกไม้จันทน์ ผ้าไตรบังสุกุล
 • แจ้งกำหนดเวลาเก็บอัฐิ และพระบังสุกุลในการแปรธาตุ
 • ติดต่อประสานเกี่ยวกับการลอยอังคาร (ถ้าต้องการ)


ฌาปนสถานกองทัพเรือ [ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ]
เลขที่ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณราชวราราม
เขต บางกองใหญ่ กรุงเทพ ฯ 10600
โทร . .0 2475 5162 ,0 2475 3219 หรือ 0 2465 1013
ฌาปนสถานกองทัพเรือ [ วัดบางนานอก ] เปิดให้บริการแล้ว

 

 • ให้คำแนะนำในการแจ้งตายและจัดการศพ
 • ติดต่อประสานงานกับการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี
 • จัดหาหีบศพพร้อมรถบริการ รับ - ส่ง ศพ
 • จัดหาดอกไม้สดหน้าศพและพวงหรีด
 • จัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระ
 • จัดหาอาหาร และเครื่องดื่ม
 • จัดหาดอกไม้จันทน์พร้อมช่อเชิญ
 • จัดการแปรธาตุและแนะนำในการลอยอังคาร